Miroslav Stárek – OBRAZY

19. 8. 2019 - 4. 10. – 3. 11. 2019, přednáškový sál centra Vystavovat do Poličky se Miroslav Stárek vrací po dlouhých 34 letech a před-kládá vám průřez své malířské tvorby od starších prací až po současnost. Malíř a grafik Miroslav Stárek se narodil v roce 1950 v Praze. V letech 1966 - 1970 vystudoval tehdy prestižní Umělecko-průmyslovou školu v Brně. Poté pracoval jako výtvarník - grafik v obchodním podniku. Po roce 1989 se věnuje volné tvorbě i užité grafice. Žije a pracuje v Pardubicích. Mládí prožil v Pomezí a později přímo v Poličce. Kraj kopečků, alejí a cest, polí i polí-ček, stromů tvořících remízky či solitérní dominantu prostoru na něho stále bytostně působí, avšak inspiruje ho jakákoliv příroda. Nejedná se ale o pouhý popis viděného. Procházeje krajinou, nechává na sebe působit její překvapivé až fascinující podoby, jindy obyčejné kouzlo okamžiku. Zapojuje svou představivost, vnímá tóny barev i světla, atmosféru chvíle, zvuky... Zaznamenává její fragmenty a ve vzpomínkách je pak přetváří do výtvarné i barevné zkratky. Ve svých obrazech pak toto vše zpraco-vává do promyšlených kompozic také i s hudební tématikou. Takto vzniká konečná podoba obrazu, většinou olejomalba, někdy podpořena strukturální vrstvou. V po-slední době objevuje pro svůj výtvarný projev moderní techniku kombinovaného digi-tálního zpracování obrazu. Vycházeje z vlastních kreseb, upravuje obraz dle svých představ do konečné podoby na obrazovce počítače. Své obrazy a kresby vystavoval v pardubických výstavních síních, obrazy a užitou grafiku ve výstavní síni knihovny v Poličce v roce 1985 a letos také na zámku v Nasa-vrkách v rámci 49. Nasavrcké palety. Svá díla prezentuje také v Galerii Vysočina v Po-ličce, je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách. Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. října 2019 v 16.00 hod. v přednáškovém sále centra s úvodním slovem historičky umění Mgr. Petry Pavlíčkové a s hudebním doprovodem Pavla a Vojtěcha Špryncových. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Přiložené obrázky:
Přiložený obrázek