Aktuality

KLAVÍRNÍ RECITÁL ANTONA MÉSZÁROSE

19. 8. 2019 - neděle 8. září 2019 v 17.00hod., hudební sál Centra Bohuslava Martinů Nedělní odpoledne 8. září 2019 bude od 17.00 hod. věnováno klasické hudbě a jazzovým melodiím v podání dlouholetého pedagoga brněnské Konzervatoře Antona Mészárose. V rámci vystoupení tento nevidomý umělec a držitel ceny města Brna, publiku přednese a slovem okomentuje skladby ze své vlastní tvorby. Vstupné dobro-volné. Akce se koná ve spolupráci s Gymnáziem Polička v rámci oslav stého výročí založení. O Antonu Mészárosovi - Anton Mészáros (60) je dlouholetý nevidomý pe-dagog Konzervatoře Brno. V posledních letech se věnuje pouze hře na klavír. Skládá hudbu různých stylů. Své skladby interpretuje na školních koncertech a příležitostných veřejných vystoupeních v ČR i v zahraničí. Kromě klavíru studoval i hru na varhany. Soukromě studoval i obor skladba. V minulosti hrál na zobcovou flétnu a trumpetu. Jeho koníčkem je vytrva-lostní běh s běžcem, vodičem nevidomého. V roce1999 mu byla udělena Cena města Brna v oboru sport. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Miroslav Stárek – OBRAZY

19. 8. 2019 - 4. 10. – 3. 11. 2019, přednáškový sál centra Vystavovat do Poličky se Miroslav Stárek vrací po dlouhých 34 letech a před-kládá vám průřez své malířské tvorby od starších prací až po současnost. Malíř a grafik Miroslav Stárek se narodil v roce 1950 v Praze. V letech 1966 - 1970 vystudoval tehdy prestižní Umělecko-průmyslovou školu v Brně. Poté pracoval jako výtvarník - grafik v obchodním podniku. Po roce 1989 se věnuje volné tvorbě i užité grafice. Žije a pracuje v Pardubicích. Mládí prožil v Pomezí a později přímo v Poličce. Kraj kopečků, alejí a cest, polí i polí-ček, stromů tvořících remízky či solitérní dominantu prostoru na něho stále bytostně působí, avšak inspiruje ho jakákoliv příroda. Nejedná se ale o pouhý popis viděného. Procházeje krajinou, nechává na sebe působit její překvapivé až fascinující podoby, jindy obyčejné kouzlo okamžiku. Zapojuje svou představivost, vnímá tóny barev i světla, atmosféru chvíle, zvuky... Zaznamenává její fragmenty a ve vzpomínkách je pak přetváří do výtvarné i barevné zkratky. Ve svých obrazech pak toto vše zpraco-vává do promyšlených kompozic také i s hudební tématikou. Takto vzniká konečná podoba obrazu, většinou olejomalba, někdy podpořena strukturální vrstvou. V po-slední době objevuje pro svůj výtvarný projev moderní techniku kombinovaného digi-tálního zpracování obrazu. Vycházeje z vlastních kreseb, upravuje obraz dle svých představ do konečné podoby na obrazovce počítače. Své obrazy a kresby vystavoval v pardubických výstavních síních, obrazy a užitou grafiku ve výstavní síni knihovny v Poličce v roce 1985 a letos také na zámku v Nasa-vrkách v rámci 49. Nasavrcké palety. Svá díla prezentuje také v Galerii Vysočina v Po-ličce, je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách. Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. října 2019 v 16.00 hod. v přednáškovém sále centra s úvodním slovem historičky umění Mgr. Petry Pavlíčkové a s hudebním doprovodem Pavla a Vojtěcha Špryncových. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

72. Umělecký Salon v Poličce ZA HRANICÍ OKAMŽIKU

19. 8. 2019 - 14. 9. – 5. 11. 2019, výstavní sály Městské galerie, Palackého nám. V letošním roce na návštěvníky již tradičního salonu zde v Poličce čekají na stěnách radniční galerie malby čerstvé absolventky Akademie výtvarných umění v Praze Mar-kéty Kolářové. Ta velkou část svých raných studentských let strávila právě v našem městě, a to v ZŠ T. G. Masaryka a v ZUŠ B. Martinů. Druhým vystavujícím je vedoucí ateliéru Design a vizuální komunikace ze Střední umělecko-průmyslové školy Jihlava-Helenín, poličský rodák Martin Šmíd, který na této výstavě představí své kresby a světelné objekty. Oba umělci nezaznamenávají popisně určité části krajiny, nýbrž zážitky, prožitky z ní či energii pohybu těla v daném okamžiku na určitém místě. Intuitivně využívají krajin-ných prvků pro vyjádření svých zkušeností či vzpomínek a vytvářejí tak silná auten-tická díla. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 14. září 2019 ve 14.00 hod. v prostoru radnice s úvodním slovem autorů. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Výstava tvorby bývalých absolventů gymnázia a představení fotografického projektu „Tváře gymnázia“

19. 8. 2019 - 6. – 22. září 2019, výstavní sály Městského muzea Polička Výstava prezentuje více než dvě desítky autorů, kteří mají společný začátek své cesty. Je jím Gymnázium Polička, oslavující letos své 100. výročí. Na gymnázium docházelo množství studentů, kteří se posléze vydali na dráhu poznání a umělecké tvorby. Na jejich společné výstavě jsou k vidění práce grafické, designové, architektonické, re-staurátorské, ale samozřejmě také malba a mnoho dalších odvětví umění. Některé tvůrčí osobnosti jsou na počátku své umělecké cesty, jiné vytvářejí své vlastní firemní značky a dalším byl život vyměřen na čas, který již uplynul. V rámci oslav vznikl fotografický projekt „Tváře gymnázia“. Cílem autora Jaroslava Mareše bylo vytvoření velkoformátového obrazu složeného z portrétů bývalých a současných studentů gymnázia. Každý maturitní ročník je symbolicky zastoupen jed-nou tváří. Vernisáž se uskuteční 6. 9. 2019 v 17.00 hod. ve výstavních sálech centra. Jste srdečně zváni. Těšit se můžete i na vystoupení poličské kapely Hlehlen. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

POSLEDNÍ CESTA BOHUSLAVA MARTINŮ DOMŮ, DO RODNÉ POLIČKY

19. 8. 2019 - R. 1959 zemřel ve Švýcarsku Bohuslav Martinů a až r. 1979 se uskutečnil pietní akt uložení ostatků hudebního skladatele v jeho rodné Poličce. Na výstavě Martinů obrázky kreslící, jenž se koná u příležitosti letošního 60. výročí úmrtí skladatele, je zcela nově k vidění část, týkající se právě převozu ostatků nejslavnějšího poličského rodáka. Po téměř roce se v srpnu do výstavních prostor muzea vrací loňská výstava o kresbách Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící. Představuje skladatele trochu z jiného úhlu – ne jako hudebníka, ale jako vtipného kreslíře, který svými obrázky komentuje nejrůznější dění kolem sebe. Výstava za rok své existence proputovala již čtyři výstavní prostory: poprvé byla k vidění v pražském Valdštejnském paláci, poté se přestěhovala do Poličky, následovalo Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě a u příležitosti nové martinůovské inscenace opery Tři fragmenty z Juliette byla v červnu instalována ve foyeru Janáčkova divadla v Brně. Nová instalace úspěšné výstavy se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí skladatele, které si připomínáme 28. srpna. Výstava byla mírně aktualizována a doplněna o některé informace. Zcela nově je k vidění část, týkající se převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. “V nové části výstavy se nachází jen jediný panel kreseb Martinů. Autor je nazval Bohuslava Martinů zánik a to ostatní. Ve svých zhruba dvaceti letech skladatel s mladickou recesí předjímá svou smrt a posmrtné dění od posledního soudu přes vyvržení z ráje do pekla až po finální pobyt v nebi ve společnosti spanilých andělů,” uvádí muzikoložka a kurátorka výstavy Doc. Monika Holá, PhD. “O čtyřicet osm let později skladatel zesnul. S trochou nadsázky, nikterak cynicky myšlené, nacházíme i v jeho reálné poslední cestě podobnosti s autorovým cyklem kreseb. Přinejmenším v tom, že jeho posmrtná cesta nebyla jednoduchá a trvalo dlouhých dvacet let, než skladatelovy ostatky spočinuly na definitivním místě posledního odpočinku. Více návštěvníkovi napoví vystavené dokumenty na panelech a fotografie,” dodává. V rámci vzpomínkových akcí se 28. srpna 2019 bude konat PIETNÍ AKT A KONCERT K UCTĚNÍ PAMÁTKY ÚMRTÍ SKLADATELE B. MARTINŮ. V 16.45 hod. proběhne pietní akt u hrobu skladatele a následně v 17.00 hod. zazní v kostele sv. Michaela. Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne na konci srpna rovných 60 let. Současně uplyne 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce. „U hrobu skladatele proběhne pietní akt, který přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Jde literárně-hudební pásmo, které vzniklo před deseti lety ve spolupráci Jaroslava Krčka a Alfréda Strejčka. Nechali se v něm inspirovat hudbou i dopisy Bohuslava Martinů a verši Miloslava Bureše. Píseň domova budou v Poličce interpretovat brněnští umělci Lubomíra Sonková - recitace a Leoš Černý - viola,“ doplňuje Doc. Monika Holá, PhD. Více nformací naleznete na www.cbmpolicka.cz (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Projekce dokumentárního filmu - JSEM DOMA...

19. 8. 2019 - Premiérové uvedení autorského filmu Petra Vorlíčka o převozu ostatků Bo-huslava Martinů do rodné Poličky v roce 1979, spojené s úvodním slovem Jaro-slava Novotného, hudebním vystoupením Oldřicha Růžičky (zpěv) a Petra Kašpara (klávesy) a následnou besedou s autorem filmu a pamětníky této významné události. Vzpomínkový večer se uskuteční v atriu Centra Bohuslava Martinů (namísto původně plánovaného Tylova domu) 27. srpna 2019 od 21.00 hodin. Pořádá Spolek NÁŠ MARTINŮ. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50,- Kč. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do hudebního sálku centra. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Pietní akt a koncert k uctění památky úmrtí skladatele Bohuslava Martinů

19. 8. 2019 - Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne na konci srpna rovných 60 let. Sou-časně uplyne 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce. Město Polička ve spolupráci s Centrem Bo-huslava Martinů chce skladatelovo úmrtí uctít pietní vzpomínkovou akcí, která se bu-de konat přesně v den úmrtí 28. srpna. U hrobu skladatele proběhne krátký pietní akt, který kontinuálně přejde do vzpomínkového koncertu s názvem Píseň domova. Jde o literárně-hudební pásmo, koncipované úmyslně jako úzce komorní vystoupení, založené na niterném dialogu violy s lidským hlasem. Píseň domova vznikla před de-seti lety k 50. výročí skladatele, do života ji tehdy uvedl herec Alfréd Strejček. Hudební část, umně složená z citací melodií Bohuslava Martinů či jejich parafrází, je dílem skladatele a hudebníka Jaroslava Krčka, jenž je veřejnosti znám jako umělecký ve-doucí souboru historické lidové hudby Musica Bohemica. Také part recitace pochází zejména od Martinů: jde o úryvky z jeho korespondence či psaných textů, které jsou doplněny citacemi některých veršů Miloslava Bureše, s nímž Martinů vytvořil své vr-cholné „dílo domova“, kantátu Otvírání studánek. Píseň domova budou v Poličce in-terpretovat brněnští umělci Lubomíra Sonková (recitace) a Leoš Černý (viola). Akce se koná 28. srpna 2019 v 16.45 hod. proběhne pietní akt u hrobu skla-datele a následně v 17.00 hod. zazní v kostele. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

MARTINŮ OBRÁZKY KRESLÍCÍ

19. 8. 2019 - 1. - 31. 8. 2019, výstavní sály Městského muzea Polička Po téměř roce se v srpnu do výstavních prostor muzea vrací loňská výstava o kres-bách Bohuslava Martinů nazvaná Martinů obrázky kreslící. Představuje skladatele trochu z jiného úhlu – ne jako hudebníka, ale jako vtipného kreslíře, který svými ob-rázky komentuje nejrůznější dění kolem sebe. Výstava za rok své existence proputo-vala již čtyři výstavní prostory: poprvé byla k vidění v pražském Valdštejnském paláci, poté se přestěhovala do Poličky, následovalo Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě a u příležitosti nové martinůovské inscenace opery Tři fragmenty z Juliette byla v červnu instalována ve foyeru Janáčkova divadla v Brně. Nová instalace úspěšné výstavy se koná u příležitosti 60. výročí úmrtí skladatele, které si připomí-náme 28. srpna. Výstava byla mírně aktualizována a doplněna o některé informace. Zcela nově je k vidění část, týkající se převozu ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. (Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů)

Vinobraní v muzeu

16. 8. 2019 - Jako každoročně se Regionální muzeum Mělník připojí k programu tradičního Mělnického vinobraní - 20. - 22. 9. 2019! V původních gotických sklepích z 2. poloviny 14. století můžete ochutnat 50 druhů českých vín z Mělníka, Velkých Žernosek a Litoměřic. Otevřena bude také muzejní kavárna s posezením na historických hradbách. Atrium muzea je klidovou zónou pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout vřavě Vinobraní. Děti mohou využít pro odpočinek herní koutek na výstavě Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků. V kavárně bude k vidění výstava Patron vinařů sv. Václav v umění. Otevírací doba muzea v průběhu Mělnického vinobraní: PÁTEK: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna) SOBOTA: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna) NEDĚLE: 9.00 - 17.00 (expozice, výstavy, kavárna) (Regionální muzeum Mělník)

Stolečku, prostři se

15. 8. 2019 - 14. 9. – 27. 10. 2019, Zámecká komora Muzea Vyškovska. Výstava z kolekce sběratelky papírových ubrousků, podšálků a prostírání paní Aleny Šedové, jejíž soubor dnes čítá přes 50 000 kusů těchto zdánlivě obyčejných, ve skutečnosti však svým provedením a použitými motivy mnohdy unikátních předmětů. Pestrou paletu ubrousků doplní prostřené stoly i část věnovaná ozdobnému skládání ubrousků do rozličných tvarů. (Muzeum Vyškovska)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112  


שיש למטבחים
תיקון ביוב
מערכת ישיבה
best ias coaching centre in kolkata
ias coaching in kolkata
דירות דיסקרטיות